Badania gruntu

Dzięki badaniu gruntu można określić jego parametry geotechniczne potrzebne do prawidłowego zaprojektowania i posadowienia obiektu budowlanego lub oceny przydatności gruntu do zastosowania w budowlach ziemnych. Laboratorium wykonuje badania terenowe i laboratoryjne gruntów, w szczególności z przeznaczeniem do zastosowań drogowych:

 • rozpoznanie geotechniczne rodzaju gruntu w podłożu nawierzchni (badania makroskopowe poparte badaniami laboratoryjnymi) – m.in. badanie czy jest spoisty czy nie, ocena jego wilgotności,
 • kwalifikacja podłoża do grupy nośności G1 – G4,
 • zagęszczenie gruntu – ocena wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego lub rodzimego:
  • sonda dynamiczna – polega na zliczaniu ilość uderzeń na każde 10 cm wpędu sondy,
  • metoda Proctora – z oznaczeniem wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego w aparacie Proctora (w wersji ręcznej lub mechanicznej),
 • nośność podłoża gruntowego (metoda VSS),
 • badanie przydatność gruntu jako podłoża nawierzchni lub przydatność do budowli ziemnych:
  analiza sitowa,
 • wskaźnik różnoziarnistości,
 • wskaźnik piaskowy,
 • zawartość części organicznych,
 • współczynnik filtracji,
 • granica płynności wg Casagrande’a,
 • granica plastyczności,
 • stopień i wskaźnik plastyczności,
 • badania i projektowanie mieszanek do warstw ulepszonego podłoża metodą stabilizacji spoiwami (cementem, spoiwami drogowymi). Badania tych warstw i mieszanek w trakcie realizacji robót.

Wskaźnik zagęszczenia

Wskaźnik zagęszczenia gruntu to parametr zagęszczenia gruntu nasypowego, czyli uformowanego przez człowieka. Wskaźnikiem zagęszczenia gruntu jest więc stosunek gęstości objętościowej badanego gruntu zagęszczonego na budowie do maksymalnej gęstości objętościowej gruntu oznaczonej w laboratorium.