Badania równości podłużej „IRI”

Specjalistyczne badanie komfortu jazdy
Równość nawierzchni to jeden z najistotniejszych parametrów technicznych zakończonej inwestycji komunikacyjnej, ponieważ cecha ta jest najsilniej odczuwana przez użytkowników. Odpowiednie parametry równości należy osiągnąć bez względu na to, czy dana nawierzchnia jest odcinkiem nowo oddawanym do użytku czy też przebudowanym.

W ofercie naszego laboratorium drogowego znajduje się specjalistyczne badanie równości nawierzchni drogowej przy pomocy profilografu laserowego IRI. Profilograf laserowy IRI montowany jest specjalnym systemem na pojeździe pomiarowym. Zawiera m.in. czujniki laserowe odległości, akcelerometry.

Badanie jest wykorzystywane przy odbiorze nowych nawierzchni drogowych w celu weryfikacji prawidłowego wykonania nawierzchni. Badane mogą być również eksploatowane odcinki dróg, w celu określenia komfortu jazdy lub wytypowania stref jezdni zdegradowanych pod względem równości. Badanie metodą IRI, które ma na celu określenie, czy nawierzchnia ma właściwą równość, pozwala kontrolować jakość robót nawierzchniowych.

Pomiar profilografem laserowym pozwala na oznaczenie wskaźników IRI i porównanie ich z odpowiednimi wymaganiami. Im bardziej równa nawierzchnia, tym wskaźnik IRI osiągają niższe wartości.

Badanie równości IRI – niezbędne przy odbiorze dróg

Badanie równości „IRI” jest obecnie wymagane przy odbiorach nowych lub przebudowanych odcinków dróg klasy G, Gp, S i A.

Badanie równości podłużnej nawierzchni wykonujemy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.U.1999.43.430 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.