Badania VSS podbudów

Laboratorium wykonuje badania przydatności kruszyw do warstw podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie oraz kontroluje nośność gotowych warstw podbudowy metodą VSS lub ugięciomierzem belkowym.

Jednym z najważniejszych etapów kontroli wykonanych robót drogowych jest analiza nośności i zagęszczenia podłoża oraz poszczególnych warstw podbudowy. Nośność można ocenić przy pomocy badania płytą statyczną VSS lub ugięciomierzem belkowym (Benkelmana).

Płyta statyczna VSS jest przeznaczona do badania nośności i zagęszczenia podbudów nawierzchni podatnych oraz podłoża gruntowego (wg PN-S-02205 „Roboty ziemne”, lub PN-S-06102 „Podbudowy z kruszyw łamanych”).

Badanie płytą VSS

Badanie VSS umożliwia oznaczenie pierwotnego (E1) i wtórnego modułu odkształcenia (E2), oraz współczynnika odkształcenia (I0). Badanie płytą VSS polega na pomiarze przemieszczeń pionowych (osiadań) badanej warstwy, powstających pod wpływem nacisku o znanej wartości, wywieranego na płytę VSS. Na podstawie wartości modułów pierwotnego i wtórnego oblicza się się tzw. odkształcenia I0, który jest parametrem określającym zagęszczenie warstwy.

W badaniu VSS wykorzystuje się:

  • pompę hydrauliczną z manometrem przekazującą obciążenia na podłoże przez siłownik zamocowany do stalowej płyty,
  • przeciwwagę (najczęściej bywają nią maszyny budowlane – walec, koparka itp.),
  • statyw, który pełni rolę poziomu odniesienia pomiarów, wyposażony w czujniki przemieszczenia , mierzące osiadania.