Badania współczynnika tarcia „SRT”

Specjalistyczne badanie szorstkości nawierzchni

badanie właściwości przeciwpoślizgowychSzorstkość nawierzchni drogowej jest podstawowym parametrem decydującym o bezpieczeństwie odbywającego się ruchu. Laboratorium wykonuje specjalistyczne badanie szorstkości nawierzchni przy pomocy przyczepki dynamometrycznej SRT. Badanie jest wykorzystywane przy odbiorze nowych nawierzchni drogowych w celu weryfikacji uzyskanego współczynnika tarcia w porównaniu z wymaganiem specyfikacji. Na nawierzchniach eksploatowanych, badanie jest stosowane w celu wyznaczenia odcinków niebezpiecznych („wyślizganych”) i wytypowania takich odcinków do ewentualnych zabiegów remontowych, zmierzających do poprawy szorstkości. Badanie pozwala na wyznaczenie współczynników tarcia między zwilżoną powierzchnią drogi a w pełni zablokowanym kołem ogumionym, przy prędkości przejazdu 30, albo 60, albo 90 km/h.

Badanie szorstkości SRT – niezbędne przy odbiorze dróg.

Badanie współczynnika tarcia SRT jest obecnie wymagane przy odbiorach nowych lub przebudowanych odcinków dróg klasy G, Gp, S i A. Badanie współczynnika tarcia wykonujemy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.U.1999.43.430 z późniejszymi zmianami, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.